Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń

69,00 

W przypadku chęci otrzymania faktury proforma lub faktury przelewowej, prosimy o kontakt mailowy: bok@cwiczeoko.pl

Książka zawiera rozdziały dedykowane pacjentom:

 • słabowidzącym,
 • z niedowidzeniem i supresją,
 • z osłabionymi zakresami fuzyjnymi oraz brakiem lub osłabioną stereopsją,
 • z zaburzeniami ruchów oczu,
 • z zaburzeniami akomodacji.
SKU: SKLEP_ Kategoria:

Opis

„Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń”

Ćwiczenia zaproponowane w książce „Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń” można wykorzystać zarówno w terapii domowej, jak i gabinetowej, skorzystają z nich:

 • rodzice,
 • ortoptyści i optometryści,
 • tyflopedagodzy,
 • pedagodzy,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • logopedzi wprowadzający komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC),
 • rehabilitanci pracujący z osobami po urazach, wypadkach, udarach, wylewach.

 

Książka „Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń”  zawiera rozdziały dedykowane pacjentom:

 • słabowidzącym,
 • z niedowidzeniem i supresją,
 • z osłabionymi zakresami fuzyjnymi oraz brakiem lub osłabioną stereopsją,
 • z zaburzeniami ruchów oczu,
 • z zaburzeniami akomodacji.

W każdym z rozdziałów scenariusze zostały dodatkowo uporządkowane według podrozdziałów dzielących ćwiczenia na wiek rozwojowy ( 0-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-12 lat).

Wybierając aktywności dla danego dziecka, należy zapoznać się zarówno z ćwiczeniami z niższego, jak i z wyższego etapu rozwojowego. U części dzieci wiek życia jest adekwatny do wieku rozwojowego. Natomiast u dzieci z dodatkowym obciążeniem zdrowotnym lub niepełnosprawnością wiek życia i wiek rozwoju może być inny. Jedno ćwiczenie ma zazwyczaj kilka wariantów i w zależności od poziomu trudności jest opisane w kilku podrozdziałach. Warto zatem szukać rozwinięcia danego ćwiczenia w wyższych przedziałach wiekowych, gdy dziecko opanuje już dany poziom.

TERAPIA WIDZENIA

Scenariusze zawarte w książce „Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń” można wykorzystać także w pracy z osobami:

 • z zagrożeniem wystąpienia niepełnosprawności dziećmi z opinią WWR,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z deficytami koncentracji uwagi oraz dziećmi z zaburzeniami posturalnymi i równoważnymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z autyzmem,
 • z mózgowymi uszkodzeniami widzenia (CVI),
 • z chorobami przewlekłymi oraz wadami genetycznymi,
 • po urazach, wypadkach, udarach, wylewach,
 • z zezem ukrytym oraz jawnym,
 • z problemami z nauką, z optodysleksją oraz dysleksją,
 • korzystających z komunikacji wspomagającej oraz alternatywnej (AAC).

Książka nie może zastąpić diagnozy ani terapii ortoptycznej czy optometrycznej. Zaproponowane ćwiczenia są uzupełnieniem terapii gabinetowej, dlatego należy je wykonywać w porozumieniu z terapeutą prowadzącym.


Czy Umiejętności Widzenia Można Usprawnić?

Dziś nie mamy wątpliwości, że tak! Badacze na początku drugiej połowie XX wieku wykazali, że przy odpowiedniej stymulacji można poprawić umiejętności widzenia. Odpowiednio zaplanowany program ćwiczeń skutecznie usprawnia funkcjonowanie wzrokowe dzieci i dorosłych.

Słabowidzenie

terapiaTyflopedagodzy podczas rehabilitacji wzroku usprawniają widzenie osób słabowidzących. Według definicji WHO (World Health Organization) słabowidzącą jest osoba z ostrością wzroku równą lub większą niż 0,05 a mniejszą niż 0,3 (pełna ostrość wzroku odpowiada wartości 1,0) lub o polu widzenia ograniczonym do obszaru 20 stopni (podczas gdy pełne pole widzenia wynosi około 180 stopni). Przyczynami słabowidzenia mogą być czynniki genetyczne, chorobowe, losowe. Słabowidzenie jest stanem co oznacza, że oddziaływania terapeutyczne nie podniosą ostrości wzroku ani nie poszerzą pola widzenia, natomiast poprawią umiejętność posługiwania się wzrokiem, a w efekcie podniosą jakość życia pacjenta.

Niedowidzenie

Z niedowidzeniem mamy do czynienia wówczas, gdy ostrość wzroku jednego lub obojga oczu jest obniżona i mimo zastosowania najlepiej dobranej korekcji okularowej nie osiąga normatywnej ostrości widzenia. W tym przypadku obniżenie ostrości wzroku pacjenta nie ma żadnej organicznej przyczyny i jest związana z brakiem odpowiednich bodźców we wczesnym okresie dzieciństwa, z zezem, wysoką wadą refrakcji lub różnowzrocznością. Optometryści i ortoptyści podczas zaplanowanego procesu terapeutycznego podnoszą ostrość wzroku dzieci z niedowidzeniem i włączają słabsze oko do widzenia obuocznego, budując jednoczesną percepcję, fuzję oraz stereopsję. Poprawiając jakość pracy układu wzrokowego, unika się pogłębiania nieprawidłowych adaptacji oraz wystąpienia trudności szkolnych z powodów wzrokowych.

Zaburzenia akomodacji i ruchów oczu

Współczesne dzieci doświadczają, także trudności związanych z zaburzoną akomodacją i ruchami oczu, które często są wynikiem „wychowania tabletowego” i brakiem dostatecznej ilości ruchu w życiu codziennym. Tu z pomocą, także przychodzi terapia. CZYTAJ DALEJ – link