Promocja!

Zestaw wszystkich książek

399,00 

Opis

zaburzenia widzenia a dysleksjaZestaw wszystkich książek Ćwiczę oko!:

Zaburzenia widzenia a dysleksja

Pierwszym skojarzeniem ze słowem „wzrok” jest zwykle dobre i wyraźne widzenie. Ostrość widzenia jest najbardziej intuicyjnym parametrem, według którego opisujemy jakość widzenia. Jednak proces widzenia to zdecydowanie bardziej skomplikowany mechanizm, składający się z wielu komponentów.

Nie ulega wątpliwości, że widzenie jest kluczowym zmysłem w procesie nauki, a później pracy. Spójrzmy, jak wiele elementów widzenia musi funkcjonować nienagannie, żeby cały proces przebiegał poprawnie i sprawnie. Zaczynamy od ostrego widzenia – układ wzrokowy musi być bez lub z poprawnie skorygowaną wadą wzroku, następnie przechodzimy do poprawnego ustawienia oczu, dokładnych ruchów gałek ocznych, adekwatnej pracy akomodacji, niezaburzonego widzenia obuocznego, aż dochodzimy do dobrze funkcjonującej na każdym etapie drogi wzrokowej oraz idealnego przetwarzania wzrokowego, czyli: analizy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej. Gdy każdy z tych elementów rozłożymy na „czynniki pierwsze”, okaże się, że elementów wzrokowej układanki mamy jeszcze więcej. 

Które z nich są ważniejsze? Które z nich bardziej wpływają na proces nauki? Które są skorelowane z dysleksją? Które zdecydowanie nie? Jakie badania należy wykonać? Jakie trudności i objawy zaburzeń będą pojawiać się u dzieci? 

Zapraszam Państwa do przejścia przez fascynującą ścieżkę wzroku zawartą w książce Zaburzenia widzenia a dysleksja. Odpowiem na niej na powyższe pytania i nie tylko. Na samym końcu tej drogi nie będą Państwo mieli wątpliwości, jak funkcjonuje widzenie, jak wpływa na naukę i jakie zaburzenia są skorelowane z dysleksją, a które mogą stanowić jej przyczynę.

zestaw wszystkich książekNie da się ukryć, że wiele objawów związanych z trudnościami wzrokowymi jest podobnych do objawów dysleksji. To jest kolejny powód, żeby kompleksowo badać dzieci pod kątem widzenia. Diagnozując dysleksję, musimy być pewni, że problemy związane ze wzrokiem są skorygowane (wady wzroku) lub wyprowadzone przez terapię widzenia (zez ukryty, niedowidzenie, zaburzenia akomodacji ruchów oczu czy zaburzenia przetwarzania wzrokowego) lub niekiedy zabieg operacyjny (niektóre przypadki zeza jawnego). Może się okazać, że po wykonaniu odpowiedniej terapii lub korekcji uczeń nadrabia zaległości szkolne, zaczyna lepiej czytać i uczyć się. Oczywiście, dysleksja i zaburzenia widzenia mogą współwystępować, dlatego wnikliwa diagnoza w każdym z tych kierunków jest konieczna. 

Zaburzenia widzenia i dysleksja mogą współwystępować, dlatego wnikliwa diagnoza w każdym z tych kierunków jest konieczna!

Zaburzenia widzenia a dysleksja – spis treści:

Rozdział 1 Proces widzenia a nauka

Rozdział 2 Dysleksja

Rozdział 3 Ostrość wzroku i wady refrakcji

Rozdział 4 Ruchy oczu

Rozdział 5 Akomodacja

Rozdział 6 Widzenie obuoczne

Rozdział 7 Słabowidzenie

Rozdział 8 Korowe i mózgowe zaburzenia widzenia (CVI)

Rozdział 9 Przetwarzanie wzrokowe oraz szlak magnokomórkowy i parvokomórkowy

Rozdział 10 Móżdżek

Rozdział 11 Syndrom Meares-Irlen – stres wzrokowy

Rozdział 12 Zaburzenia widzenia związane z dysleksją

 

„Terapia widzenia – scenariusze ćwiczeń”

Katarzyna Chachaj

Ćwiczenia zaproponowane w książce można wykorzystać zarówno w terapii domowej, jak i gabinetowej, skorzystają z nich:

 • rodzice,
 • ortoptyści i optometryści,
 • tyflopedagodzy,
 • pedagodzy,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • logopedzi wprowadzający komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC),
 • rehabilitanci pracujący z osobami po urazach, wypadkach, udarach, wylewach.

Książka zawiera rozdziały dedykowane pacjentom:

 • słabowidzącym,
 • z niedowidzeniem i supresją,
 • z osłabionymi zakresami fuzyjnymi oraz brakiem lub osłabioną stereopsją,
 • z zaburzeniami ruchów oczu,
 • z zaburzeniami akomodacji.

W każdym z rozdziałów scenariusze zostały dodatkowo uporządkowane według podrozdziałów dzielących ćwiczenia na wiek rozwojowy ( 0-2 lata, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-12 lat).

Wybierając aktywności dla danego dziecka, należy zapoznać się zarówno z ćwiczeniami z niższego, jak i z wyższego etapu rozwojowego. U części dzieci wiek życia jest adekwatny do wieku rozwojowego. Natomiast u dzieci z dodatkowym obciążeniem zdrowotnym lub niepełnosprawnością wiek życia i wiek rozwoju może być inny. Jedno ćwiczenie ma zazwyczaj kilka wariantów i w zależności od poziomu trudności jest opisane w kilku podrozdziałach. Warto zatem szukać rozwinięcia danego ćwiczenia w wyższych przedziałach wiekowych, gdy dziecko opanuje już dany poziom.

Scenariusze zawarte w książce można wykorzystać także w pracy z osobami:

 • z zagrożeniem wystąpienia niepełnosprawności dziećmi z opinią WWR,
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z deficytami koncentracji uwagi oraz dziećmi z zaburzeniami posturalnymi i równoważnymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z autyzmem,
 • z mózgowymi uszkodzeniami widzenia (CVI),
 • z chorobami przewlekłymi oraz wadami genetycznymi,
 • po urazach, wypadkach, udarach, wylewach,
 • z zezem ukrytym oraz jawnym,
 • z problemami z nauką, z optodysleksją oraz dysleksją,
 • korzystających z komunikacji wspomagającej oraz alternatywnej (AAC).

Książka nie może zastąpić diagnozy ani terapii ortoptycznej czy optometrycznej. Zaproponowane ćwiczenia są uzupełnieniem terapii gabinetowej, dlatego należy je wykonywać w porozumieniu z terapeutą prowadzącym.

Domowa Terapia Niedowidzenia – Zestaw 7 książek

Barbara Pakuła

 

Mechanizmy Posturalne a funkcje wzrokowe

Ewelina Rosłonek

🔴 Teoria:
➡️ Rozwój mechanizmów posturalnych
➡️ Rozwój kontroli ruchu i rozwój postawy
➡️ Izolacja ruchów – jak ją lepiej zrozumieć.
➡️ Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na funkcje wzrokowe.
➡️ Podstawowe systemy zmysłowe odpowiedzialne za rozwój mechanizmów posturalnych (znaczenie i objawy świadczące o ich zaburzeniu)
➡️ Zaburzenia przetwarzania sensorycznego
➡️ Badania przesiewowe
🔴 Ćwiczenia

Widzenie – procesy i funkcje – Zestaw 7 książek

Barbara Pakuła

Omówienie:

– procesu widzenia zachodzącego na poziomie gałki ocznej, drogi oraz kory wzrokowej;

– funkcji wzrokowych:

 • Orientacyjnych
 • Ruchów oczu
 • Akomodacji
 • Widzenia obuocznego

W książce znajdą się również procedury badania przesiewowego, które można zastosować w szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, gabinetach terapeutycznych.

” Książka, którą trzymasz w ręku, powstała, żeby przybliżyć sposób funkcjonowania wzroku zarówno na poziomie gałki ocznej, drogi wzrokowej,
jak i kory wzrokowej

Chciałabym, żeby każda osoba, która bezpośrednio lub pośrednio
spotyka się z zaburzeniami widzenia różnego pochodzenia, wiedziała,
gdzie szukać pomocy.”

widzenie: procesy i funkcjeWidzenie: procesy i funkcje  – spis treści:

– Widzenie to nie tylko ostrość wzroku
– Układ wzrokowy
– Gałka oczna
– Choroby oczu, zaburzenia rozwojowe
– Droga wzrokowa
– Uszkodzenia drogi wzrokowej
– Kora wzrokowa
–  Uszkodzenia kory wzrokowej
– Móżdżek
– Zaburzenia czynności móżdżku
– Rozwój widzenia dziecka

– Wady wzroku

– Proces widzenia
–  Funkcje wzrokowe
–  Funkcje orientacyjne
–  Ruchy oczu

–  Akomodacja

–  Widzenie obuoczne

– Wyznaczanie oka dominującego do dali
–  Wyznaczanie oka dominującego do bliży
– Badanie ostrości wzroku do dali
– Test soczewki dodatniej +1,0 dptr
–  Badanie ruchów oczu – ruchy skaczące (sakkadowe)
– Badanie ruchów oczu – ruchy śledzące
– Badanie ruchów oczu – ruchy wergencyjne
–  Badanie ustawienia gałek ocznych – test zasłaniania (cover test)
–  Pomiar punktu bliskiego konwergencji (PBK)
– Amplituda akomodacji
–  Sprawność akomodacji
– Widzenie przestrzenne – stereopsja do bliży

 

Integracja Sensoryczna w terapii widzenia

Anna Parakiewicz

Najlepszy poradnik, który pokazuje zależność pomiędzy Integracją sensoryczną i widzeniem.

Przejrzysty układ, praktyczne ćwiczenia!

W 100% musi przeczytać tę pozycję każdy specjalista ochrony wzroku – okulista optometrysta i ortoptysta,

jak również terapeuci widzenia, Integracji sensorycznej i innych specjalizacji!

Wstęp
Czy widzenia można się nauczyć
1. Rola ruchu w rozwoju widzenia
1.1. Jak rozwija się zmysł wzroku
1.2. Niepokojące objawy w rozwoju funkcji wzrokowych
integracja sensoryczna1.3. Jak ruch i układ przedsionkowy wpływają na zmysł wzroku
1.4. Czym jest koordynacja wzrokowo-ruchowa
2. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok niemowląt i małych dzieci
2.1. Czy oglądanie bajek szkodzi – wpływ ekranu na rozwój widzenia
2.2. Jak urządzić pokój dziecka
2.3. Aktywności rozwijające uwagę wzrokową
2.4. Aktywności rozwijające zdolność lokalizacji wzrokowej
3. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku przedszkolnym
3.1. Aktywności regulujące poziom napięcia mięśniowego
3.2. Aktywności zwiększające sprawność mięśni gałek ocznych
3.3. Aktywności rozwijające koordynację okoruchową
3.4. Aktywności rozwijające orientację przestrzenną

4. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok dzieci w wieku szkolnym
4.1. Aktywności rozwijające funkcje wzrokowe dzieci z dyspraksją wzrokową
4.2. Aktywności niwelujące nadwrażliwość zmysłu wzroku
4.3. Aktywności niwelujące podwrażliwość zmysłu wzroku
4.4. Aktywności niwelujące poszukiwanie wrażeń sensorycznych
4.5. Aktywności niwelujące zaburzenia różnicowania sensorycznego
w obrębie zmysłu wzroku
4.6. Jak pomóc dziecku cierpiącemu na chorobę lokomocyjną
4.7. Ćwiczenia konwergencji i akomodacji
4.8. Ćwiczenia widzenia obuocznego
4.9. Ćwiczenia zwiększające pole widzenia
5. Jak pomóc dziecku w uczeniu się
5.1. Organizacja miejsca nauki
5.2. Rola diety w rozwoju widzenia
6. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok nastolatków i dorosłych
7. Aktywności sensoryczne stymulujące wzrok seniorów
8. Arkusz badania sensorycznych aspektów widzenia

 

Aktywność ruchowa dzieci słabowidzących i niewidomych

Aneta Bester

Zagadnienia teoretyczne połączone z ćwiczeniami i zabawami, które można zastosować od pierwszych miesięcy życia pomogą każdej osobie, której bezpośrednio lub pośrednio dotyczy temat słabowidzenia lub ślepoty dzieci.

Lektura obowiązkowa dla Rodziców, Tyflopedagogów, Pedagogów Specjalnych, Optometrystów, Okulistów, Ortoptystów.

 

W służbie oczom – Zestaw 7 książek

Praca zbiorowa

W książce „W służbie oczom” przeczytasz:
– kto i jaką terapią wzroku się zajmuje!
– jakiego rodzaju terapii potrzebujesz ty lub twoje dziecko!
– jakie możliwości niesie wykonywanie zawodów związanych z widzeniem!
– poznasz pracę specjalistów „od środka”!
– przeczytasz o ich pasji, trudnościach, zmianach.
– jak wygląda współpraca między terapeutami i Rodzicami!
– czego potrzeba, żeby terapia była skuteczna!

9 autorów opisało swoją pracę. Dzielą się swoją historią, sukcesami, trudnościami.
Każda z osób jest wyjątkowa. Każda postanowiła oddać swój czas i sporą część życia, by pomagać dzieciom i dorosłym lepiej widzieć.
Każda wybrała inną ścieżkę.
Zobacz na czym polega praca różnych specjalistów „od wzroku”.
Wejdź „w ich buty”!
Przeczytaj, zainspiruj się, zrozum!

 

Akomodacja – diagnoza i terapia

Pracujesz z pacjentami – dorosłymi i dziećmi – i zauważyłeś, że przepisanie korekcji okularowej to niekoniecznie jest koniec problemów z widzeniem?
Pacjenci skarżą się, że mimo dobrze dobranych okularów nadal mają problemy z widzeniem, rozmazuje im się obraz, mają problemy z prowadzeniem samochodu?
Dzieci mówią, że nie widzą, gdy czytają? Tekst jakby skakał, migał, rozmazywał się… Tablica jest czasem widoczna, a czasem nie. Były na badaniu wzroku, nawet wykazało, że nie mają wady wzroku, ale problem pozostał….
Wiesz, że przyczyną może być zła praca akomodacji.
Nadmierna? Niedostateczna?
Podejrzewasz, że rozwiązaniem może być terapia widzenia, która pomoże pacjentowi.

Dlatego jako specjaliści dbający o wzrok naszych pacjentów musimy patrzeć szerzej na układ wzrokowy. Kłopoty z widzeniem to nie tylko wady wzroku. Być może będziemy pierwszą osobą, którą spotkał nasz pacjent i która rozszerzy badanie widzenia o parametry akomodacji i faktycznie pomoże mu rozwiązać problem. To jest bardzo satysfakcjonujące!

Właśnie dlatego powstała ta książka!
Zebrałam w niej wszystkie informacje teoretyczne,
ale przede wszystkim konkretne procedury diagnostyczne
i sekwencje terapeutyczne dobrane do konkretnych zaburzeń akomodacji.

Dodatkowo w książce znajdziesz procedury badań rozluźniających akomodację, które pomogą Ci pracować z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi, u których podejrzewasz nadmierną akomodację.